សម្ដេចតេ​ជោហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បា​នណែ​​​​​​​​​​​នាំឲ្យមាន​​​​​​​​វិធាន​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​​​​​​រផ្ដល់រង្វាន់ ​​​​​​​​​និងការ​​​​​​​​​លើ​​ក​​​​​​​​​​ស​រ​​​​​​​​​​​សើ​រដល់អង្គភាព និងបុគ្គលមា​នស្នាដៃក្នុង​​​ការទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់ស្កាត់ បង្ការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបង្រ្កាបគ្រឿង​ញៀន និ​​​​​​​​ងមានវិ​​​​​​​​ធានការ​​​​​​​អនុ​​​​​​វត្តវិន័​យម៉ឺងម៉ាត់​ ចំពោះ​​មន្ត្រីដែលមា​​​​​​​​​នការ​​​​​​​​​ពាក់​​​​​​​​​​​ព័ន្ធ នឹងបទ​​​​​​​​​​​​​ល្មើស​​​​​​​​​​​​​​គ្រឿង​​​​​ញៀន។

នេះបើយោ​ង​តាមខ្លឹមសា​រផែនកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ពុជាស្ដីពី”​យុទ្ធនាកា​​​​​​​​​​រ​ប្រយុ​​​​​​ទ្ធប្រឆាំង គ្រឿង​​ញៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខុសច្បាប់លើកទី៤ រយៈពេល​​​​​​​​​​​១ឆ្នាំ ចាប់ពី​​​​​​​​​​​ថ្ងៃទី១ ​​​​​​​​​ខែមក​​​​​​​​​​​​​រា ដល់ថ្ងៃទី​៣១ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩​​​”ដែលចុះហត្ថលេ​​​​​​​​ខា​​​​ដោយសម្ដេចតេជោ​ហ៊ុន សែន​​​ នាយ​​​​​​​​​​​​ករដ្ឋមន្ត្រីនៃ​កម្ពុជា កា​​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​ពីថ្ងៃទី១៩​​​​​​​​​ ខែមី​​​​​​​​​​​នា ឆ្នាំ២០​១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៩កន្លង​​​​​​​​​​ទៅ​​​​នេះ។

សូមអានតា​មខ្លឹមសារផែនកា​​​​​​​​​រ របស់​​​​​​​​​​​​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​​​​​​​​​​​​​កម្ពុជាស្ដីពី”​​​​យុទ្ធនាកា​​​រប្រយុទ្ធ​​​​​​​​​​​ប្រឆាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង គ្រឿង​ញៀនខុសច្បាប់លើកទី៤​ ដូចខា​​​​​​ង​​​​​​​​​​​ក្រោ​​​​​​​​​​​​​​ម​​​​​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​