ភ្នំពេញ៖ លោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់នៅប្អូនស្រី វ៉ាន់ វីតា​ ដែលបានសម្តែងរឿង “ផ្កាថ្ម” មិនខាន ទេ។ ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះ ប្អូនស្រីបានបង្ហាញនៅ វីដេអូមួយ ដែលធ្វើអោយអ្នកទស្សនិជនមានការ គ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈទង្វើដ៏ល្អរបស់ប្អូនស្រី៕