ថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយកន្លែងធ្វើផ្អកត្រីមួយកន្លែង ដែលបានធ្វើអោយអ្នកឃើញវីដេអូនេះហើយហួសចិត្ត ឆ្អែតបាយ ហើយអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់តែចូលចិត្ត មុខម្ហូបខ្មែរ ដូចជាផ្អក ប្រហុក មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង និង រឹះគន់កន្លែងដែលផលិតគ្មានអនាម័យ និង ប្រើថ្នាំគីមីអោយឈប់ធ្វើបែបនេះជាបន្ទាន់។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖