​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(គេហ:ទំព័រថ្មីៗ)ភ្នំពេញ ៖ លោក ឃុន ស៊ីវ បាន យក សំរាម ប្លា ស្ទិ ក ៦ ប្រភេទ ច្នៃ ធ្វើជា ប្រេងម៉ាស៊ូត ដើម្បី រួមចំណែក កាត់បន្ថយ ការបំពុល បរិស្ថាន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ីវ បាន ឲ្យ ដឹងថា ការស្រាវជ្រាវ ច្នៃ ប្រេងម៉ាស៊ូត ពី សំរាម ប្លា ស្ទិ ក នេះ អាច ប្រឈម នឹង គ្រោះថ្នាក់ ដល់ ជីវិត ដោយ ការផ្ទុះ អំឡុងពេល កំពុង ចម្រាញ់ ។ ជា ជំនួយការ ប្រធាន អង្គការ OBT នៅ សហគមន៍ ជី រោទិ៍ នៃ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ លោក ឃុន ស៊ីវ បាន ចំណាយពេល ជាង ១ ឆ្នាំ ទើប អាច ស្រាវជ្រាវ ការច្នៃ ប្រេ ម៉ា ស៊ូ ត ពី សំរាម ប្លា ស្ទិ ក នេះ ជោគជ័យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន សំរាម ប្លា ស្ទិ ក ដែល ចម្រាញ់ បានជា ប្រេងម៉ាស៊ូត នោះ យកទៅ ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង អង្គការ OBT និង លក់ ឲ្យ សហគមន៍ ជី រោទិ៍ ក្នុងតម្លៃ មួយ ដែល អាចជួយ កាត់បន្ថយ ចំណាយ របស់ សហគមន៍ ។ កាន់តែ ពិសេស សំណល់ ប្លា ស្ទិ ក ដែល សល់ ពី ការ ចម្រាញ់ ជា ប្រេង លោក ស៊ីវ ក៏មាន គម្រោង យកទៅ ច្នៃ ធ្វើ ឥដ្ឋ បរិស្ថាន ទៀតផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា ជំនួយការ ប្រធាន អង្គការ OBT នៅ សហគមន៍ ជី រោទិ៍ នៃ ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និង បាន ស្រាវជ្រាវ ពី ការ ចម្រាញ ប្រេង នេះ ផង លោក ឃុន ស៊ីវ អះអាងថា ការយក សំរាម មក ច្នៃ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត នេះ ប្រឈម នឹង គ្រោះ ដល់ ជី វត ដែល អាច ផ្ទុះ នៅពេល កំពុង ស ម្រា ញ ព្រោះ វា ក្តៅ ខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវ គឺ លោក ស៊ីវ ទទួលបាន ជោគជ័យ ច្រើន ដោយ អាច ប្រេង នោះ ទៅប្រើ ប្រាស ប្រចាំថ្ងៃ បាន ប៉ុន្តែ លោក ស៊ីវ នៅតែ បន្ត ស្រាវជ្រាវ រក ចំណុច ខ្វះ ខាត់ និង ដើម្បី ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង សុ វត្ថ ភាព ខ្ពស់ជាង នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង វេទិកា អេកូ ទេសចរណ៍ លើក ទី ១ កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា ដែល រៀបចំ ធ្វើ នៅ គ្រេ ន ភ្នំពេញ លោក ឃុន ស៊ីវ បានបញ្ជាក់ ប្រាប់ សារព័ត៌មាន ថ្មីៗ នៅក្នុង បទ សម្ភាស ថា សព្វថ្ងៃ ប្លា ស្ទិ កមាន ច្រើនជាង ៧០ ប្រភេទ ក្នុងនោះ ប្រ ភេ ស ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថាន បំផុត មាន ៧ ប្រភេទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោម ប្លា ស្ទិ ក ៧ ប្រភេទ នោះ មាន ៦ ប្រភេទ ដែល អាច យកមក ច្នៃ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត បាន រួមមាន ដប ទឹក សុទ្ធ , ដង ប្រេងឆា , ដប សាប៊ូ , គម្រប ទឹក សុទ្ធ , កែវ កាហ្វេ , និង ប្រអប់ ស្នោ ។ លោក ឃុន ស៊ីវ បាន ចំណាយពេល ស្រាវជ្រាវ ជាង ១ ឆ្នាំ ដើម្បី យក សំរាម ប្លា ស្ទិ ក ទាំង ៦ ប្រភេទ នោះមក ច្នៃ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត ដើម្បី រួមចំណែក កាត់បន្ថយ ការបំពុល បរិស្ថាន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ីវ បាន ពន្យល់ថា ការច្នៃ សំរាម ប្លា ស្ទិ ក ចេញ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត នេះ ត្រូវ ឆ្លងកាត់ ៣ ដំណាក់កាល គឺ ដំណាក់ បំបែក ធាតុ , ចម្រាញ់ និង បន្សុទ្ធ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង មួយថ្ងៃ លោក ស៊ីវ យក ប្លា ស្ទិ ក ចំនួន ៣០ គីឡូក្រាម ដោយ លោក បញ្ជាក់ថា អាច ចម្រាញ់ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត បាន ប្រមាណ ១៩ លីត្រ ហើយ ប្រេងម៉ាស៊ូត ដែល ច្នៃ ពី សំរាម ប្លា ស្ទិ ក នេះ មាន ចំហេះ ខ្លាំង ជាង ប្រេងម៉ាស៊ូត ធម្មតា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឃុន ស៊ីវ បានបញ្ជាក់ យ៉ាង ដូច្នេះ ៖« ប្រេងម៉ាស៊ូត ស្ដងដា របស់ វា គឺ ក្នុង ១ លីត្រ មាន ចំហេះ ០.៨៣២ ក្រាម ចំណែក ម៉ា ស៊ូ ត ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ហ្នឹង ក្នុង ១ លីត្រ មាន ចំហេះ ០.៧៧៥ ក្រាម ។ អ៊ីចឹង បើតាម ក្បូន ប្រេង មួយណា ស្រាល ជាង មួយ ហ្នឹង មាន ចំហេះ ខ្លាំង ជាង ។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុង ឯកសារ ដែល ខ្ញុំ បាន ស្រាវជ្រាវ គឺ គេ បាន និយាយថា ប្រេងម៉ាស៊ូត ដែល ចម្រាញ ពី សំរាម ប្លា ស្ទិ ក នេះ មាន ជាតិពុល ខ្លាំង ជាង ប្រេងម៉ាស៊ូត ស្ដង់ដា » ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហា ជាតិពុល ដែលមាន នៅក្នុង ប្រេងម៉ាស៊ូត ចម្រាញ់ ពី សំរាម ប្លា ស្ទិ ក នោះ ខ្លាំង ជាង ប្រេងម៉ាស៊ូត ធម្មជាតិ លោក ឃុន ស៊ីវ មិនទាន់ ហ៊ាន អះអាងថា ប៉ះពាល់ យ៉ាងដូចម្តេច ឡើយ ដោយ លោក កំពុង បន្ត ការស្រាវជ្រាវ លើ បញ្ហា នេះ បន្ថែមទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា នេះ គឺជា ជោគជ័យ នៅក្នុង ការទទួលបាន ដំណក់ ប្រេង ដំបូង ដែល លោក បាន ចំណាយពេល អស់ ជាង ១ ឆ្នាំ ពោលគឺ ចាប់តាំងពី ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតមកដល់ ចុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន សំរាម ប្លា ស្ទិ ក ដែល ចម្រាញ់ បានជា ប្រេងម៉ាស៊ូត នោះ លោក ឃុន ស៊ីវ បាន ឲ្យ ដឹងថា ប្រេង នោះ ត្រូវយក ទៅប្រើ ប្រាស់ នៅក្នុង អង្គការ OBT និង លក់ ឲ្យ សហគមន៍ ជី រោទិ៍ ក្នុងតម្លៃ មួយ ដែល អាចជួយ កាត់បន្ថយ ចំណាយ របស់ សហគមន៍ ។

ចំពោះ សំណល់ ប្លា ស្ទិ ក ដែល សល់ ពី ការ ចម្រាញ់ ជា ប្រេងម៉ាស៊ូត គឺ លោក គ្រោង នឹង យកទៅ ច្នៃ ធ្វើ ឥដ្ឋ បរិស្ថាន ដែល ជួយ កាត់បន្ថយ ការបំពុល បរិស្ថាន បាន មួយកម្រិត ទៀត ៕