​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរ បង្កើតតំបន់ថ្មីមួយ ដែលមានទំហំដីប្រមាណ៤០ហិកតា ក្នុងភូមិដំបូកកកោះ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលត្រូវបម្លាស់ទីចេញ ពី ដ ងទន្លេ ចូលទៅរស់នៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបម្លាស់ទីនេះ បង្ក ឲ្យ មានមានរិះគន់ខ្លាំងលើបណ្តាញស ង្គ មនា នាថា អាជ្ញាធរខ្មែរ កាត់ដីឲ្យជនជាតិវៀតណា ម ដ្បិតថា អ្នកដែលត្រូវបម្លាស់ ទី ចេញ ពី ទន្លេ គឺជាជនជាតិវៀតណា ម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីខាងលើនេះ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា ពិ គ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ បា នបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំ ខែ រ បស់ខ្លួន នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្ដីការនាយករ ដ្ឋ មន្ត្រី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃនេះដែរ លោក សុខសុវណ្ណ វឌ្ឍនាសាប៊ុង ហៅ វិល្លាម ប្រធានគណបក្សខ្មែ រ ក្រោក និងជាសមាជិកឧត្តមក្រុម ប្រឹ ក្សា បាន លើកយកបញ្ហាការ រិះ គន់ និងការបញ្ចេញមតិរបស់ ពលរ ដ្ឋពាក់ ព័ន្ធនឹ ងការជួ លដី ៤០ ហិកតា ដល់ការបន្លាស់ទីរ ប ស់អ ន្តោប្រវេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ន៍វៀ តណាម ពីលើទឹក មកគោក ហើយបញ្ហានេះដែរ លោក ក៏ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យ ប ណ្ដេញ ចេញ ចំពោះជន អន្តោ ប្រវេស ន៍ វៀតណាម ដែល ត្រៀមប្ដូរ ទីលំនៅ ពី ទឹក មកគោកនេះកាលពីឆ្នាំ២០ ១ ៨ កន្ល ងទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមលោកបានឲ្យដឹងថា “ខ្ញុំបានពាំនាំ ការរិះគន់ នឹង ការបញ្ចេញមតិរបស់ពល រ ដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ រ បស់រ ដ្ឋបាល ខេត្តកំ ព ង់ឆ្នាំង ដែលបន្លាស់ទីជនអន្តោប្រវេសន៍ វៀតណា ម (ភាគច្រើន) សរុបប្រមាណ ២ ៣៩៧ គ្រួសារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមានជនជាតិខ្មែរយើងរួមទាំងឥ ស្លាមមួ យចំនួ នផង ពីការរស់នៅតាមដង ទ ន្លេសា ប មករស់នៅលើគោកក្នុងលក្ខណៈជួលដី ៤ ០ហិ កតា ព្រោះយ៉ាងណាមិញ ករណីនេះ យើងខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ជូន រា ជរដ្ឋា ភិ បាល រួច ហើយតាំងពីឆ្នាំ២០១៨ ដោយផ្ដោតលើការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រ វេ សន៍ លើជនទាំងនោះ ប្រសើរជាងផ្ដល់ទីតាំងរស់នៅ ។”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក បានបញ្ជាក់ថា ជាពិសេសថ្មីៗនេះ យើងក៏បានពិនិត្យ ជនជាតិវៀតណាម គេមានដីដែលស មា គម គេបា នជួល ឲ្យនៅ ដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែ រ ដែល បានជ ម្លៀ សពីលើទឹកមកលើដីនោះ ពុំទាន់ ទទួល បានការចា ត់ចែង ផ្ដល់ទីតាំងដីសម្រាប់ពួ ក គាត់ ចប់សព្វគ្រប់ នៅឡើយទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា មានករណីមួយចំនួន ខ្ញុំបានចូ លរួ ម តាម ដាន និ ងធ្វើរួច រា ល់ហើយ ក្នុងករណីមិន ទា ន់ទ ទួល បានល ទ្ធផ ល យើងខ្ញុំក៏ បន្ត តា មដា ន និងលើកយក មក ជជែករកដំណោះស្រាយ តាមដំណាក់កាល ជាពិសេសកិច្ចការទាំ ង អស់ គឺ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ បទដ្ឋានគតិយុត្ត និង លក្ខណៈវិ ទ្យា សាស្ត្រ ដើម្បីចូលរួមការពារឲ្យបាននូវ ផ លប្រយោ ជ ន៍ជាតិ និងប្រជាជនទូ ទៅ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារួមឈរលើគោលការណ៍ ដែលបានដា ក់ ចេញគឺ នៅជាមួយពលរដ្ឋ បម្រើពលរដ្ឋ ដើម្បីព លរដ្ឋ យើងខ្ញុំតែងតែចូលរួ ម លើករាល់បញ្ហាសង្គ ម ទូទៅ ដែលពលរដ្ឋលោក ស ម្ដែង ការ មិន ពេញចិត្តយកទៅជជែ ក រកដំ ណោះស្រាយ ជានិច្ច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ុន សុវណ្ណរិទ្ធិ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបម្លាស់ទី បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក នាថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នេះថា ការរិះគន់នេះ គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំ លោកអភិ បាល រង បកស្រាយថា តា មពិត អ្នក ដែលត្រូវបម្លាស់ចេញពីទន្លេ ឲ្យទៅរស់នៅលើគោក មិ ន មែនមានតែវៀតណាម នោះ ទេ គឺមានទាំងខ្មែរ និងខ្មែរ-អិស្លាម ដែលសរុបទាំងអស់មានប្រ មា ណ ៤ពាន់ គ្រួ សារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក មិនហៅថា បម្លាស់ទីជ ន ជាតិវៀតណាមទេ លោ ក ហៅថា បម្លាស់ទីផ្ទះលើទឹក។ ប្រជាជ នទាំងនោះ ត្រូវបានបម្លាស់ចេញពីគោលដៅចំនួន ៦ នៅលើ ដ ងទន្លេ ហើយយកទៅរស់នៅជាមួយគ្នាជាសហ គ មន៍ ក្នុងតំបន់ថ្មីខា ងលើ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាជនមកពីគោលដៅទាំង៦ នោះ បើគិតជារួម ប្រជាជនខ្មែរ និងខ្មែរ-អ៊ិស្លាម មានច្រើនជាងវៀតណា ម តែបើគិតជាគោលដៅនីមួយៗ វិ ញ មានគោលដៅខ្លះ វៀតណាម មានច្រើនជាង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធ បានឲ្យ ដឹងថា ដោយអនុវត្តតាមផែន ការបម្លាស់ទីផ្ទះបណ្តែតទឹក កន្លង មក តាម សំណើរ រ ប ស់ អា ជ្ញាធរ ខេត្ត ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ នុ ប្រយោគ កាត់ ដីលិច ទឹកនៅភូមិដំបូកកកោះ ឃុំ ស្វា យជ្រុំ ចំនួន ៤០ហិកតាប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្ត រៀបចំទីតាំងភូមិថ្មីមួ យ សម្រាប់ ផ្តល់ ដីជូន ប្រជាពល រ ដ្ឋ បម្លាស់ ទីផ្ទះបណ្តែតទឹកជាង២ ពាន់ គ្រួសា រ មានខ្មែរ វៀតណាម និង ឥស្លាម នៅ ក្នុង ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ភាគច្រើនគឺជនជាតិវៀតណាមឲ្យឡើងមករស់នៅលើគោកវិ ញ ។

មកដល់ ពេល នេះ មាន ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ ៨ ០% ហើយ បាន អូសប ង្គឿ ង ផ្ទះទឹ ករប ស់ខ្លួន រស់នៅលើខ្នងកោះចំការជាប់មាត់ទន្លេ ក្នុ ងភូមិ ទី៧ សង្កាត់ ខ្សាម ក្រុង កំពង់ ឆ្នាំង ជាង១ឆ្នាំមកហើ យ។

ដោយ ឡែកនៅក្នុងទន្លេគឺមានផ្ទះទឹ ក ដែល មាន បែរ ចិញ្ចឹម ត្រី នៅ ពី ក្រោម ជាង ២ ០០ខ្នង ទៀត តាម ផែនការ ត ម្រូ វ ឲ្យ អ្នក រស់ នៅ លើ បែ ត្រី ទាំង អស់ នោះ ឡើ ង មករស់នៅលើគោកវិញ គឺ អនុញ្ញាត ឲ្យ ទុក បែ ត្រីចិញ្ចឹមនៅក្នុ ង ទន្លេ តែត្រូវរុះដំបូលចេញ និ ង បង្គន់អនាម័យ ចេ ញផ ង ដែរ ៕
អត្ថបទ៖ CEN