​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(គេហៈទំព័រថ្មីៗ)កិច្ចប្រជុំ កំពូល មេគង្គ – សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ (Mekong-Republic of Korea Summit) លើកទីមួយ ត្រូវបាន ធ្វើឡើង កាលពី ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ ក្រុង កំពង់ផែ ប៊ូសាន ក្រោម ប្រធានបទ « ផ្លូវ ទៅកាន់ ទន្លេមេគង្គ » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមក កិច្ចប្រជុំ រវាង ប្រទេស មេគង្គ និង កូរ៉េខាងត្បូង ធ្វើឡើង តែ កម្រិត រដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុណ្ណោះ បើតាម ការផ្សាយ របស់ Yonhapលោក ប្រធានាធិបតី មូ ន ចេ អ៊ី ន ថ្លែង អរគុណ ដល់ សម្តេច ហ៊ុន សែន ដែល បាន បំផុសគំនិត ឲ្យ មាន កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រទេស នេះឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា ប្រមុខ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុ ជា មិនបាន មាន វត្តមាន ឡើយ ដោយសារ មានធុរៈ ក្នុង គ្រួសារ ពោលគឺ ត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់ ម្តាយក្មេក ដែល ស្ថិតក្នុង ស្ថានភាព សង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយ សម្តេច បាន បញ្ជូន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ជា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ប្រាក់ សុខុន ធ្វើជា តំណាង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ជា លើក ទី ១ នៃ កិច្ចប្រជុំ មេគង្គ – កូរ៉េខាងត្បូង លោក ប្រធានាធិបតី កូរ៉េខាងត្បូង មូ ន ចេ អ៊ី ន បានបង្ហាញ ឆ ន្ទះ ចែករំលែក ពីបទ ពិសោធ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដ៏ រហ័ស នៃ ទន្លេ ហាន (Han River) បន្ទាប់ ពីក្រោយ សង្គ្រាម ឧបទ្វីប កូរ៉េ ឆ្នាំ ១៩៥០ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៥៣ ជាមួយ បណ្តា ប្រទេស ទន្លេមេគង្គ ទាំង ៥ ។ ប្រទេស ទន្លេមេគង្គ ទាំង ៥ នេះ មានដូចជា កម្ពុជា ថៃ ឡាវ វៀតណាម និង មី យ៉ាន់ ម៉ា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែង ក្នុងពេល ចាប់ផ្តើម កិច្ចប្រជុំ មេគង្គ – សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ លោក មូ ន បាន លើកឡើងថា ប្រសិនបើ តំបន់ ទន្លេមេគង្គ និង ទន្លេ ហាន ត្រូវបាន រួមបញ្ចូល គ្នា នោះ ភាព មហស្ចារ្យ នៃ ទន្លេ ហាន នឹងធ្វើ ឲ្យ ទន្លេមេគង្គ មាន ភាព មហស្ចារ្យ ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម លោក ប្រធានាធិបតី កូរ៉េខាងត្បូង នឹង នៅ ជាមួយ បណ្តា ប្រទេស តំបន់ ទន្លេមេគង្គ ជាពិសេស គឺ ការអភិវឌ្ឍ រវាង តំបន់ ទន្លេមេគង្គ និង កូរ៉េខាងត្បូង ។ នេះ បើតាម ការចុះផ្សាយ របស់ ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន Yonhap ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ លោក មូ ន បានបញ្ជាក់ ទៀតថា ទន្លេមេគង្គ គឺជា តំបន់ ដែលមាន ឱកាស ខ្ពស់ ក្នុងការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស គឺជា ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដ៏ សំខាន់ ជាមួយនឹង កូរ៉េខាងត្បូង ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម សរុប រវាង កូរ៉េខាងត្បូង ជាមួយ បណ្តា ប្រទេស ក្នុង តំបន់ ទន្លេមេគង្គ គឺមាន រហូតដល់ ទៅ ជាង ៨៤ ពាន់ លាន ដុល្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយ មានការ កើនឡើង ២,៤ ភាគរយ ក្នុង រយៈពេល ៨ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប្រា យុទ្ធ ចន្ទ អូ ចា នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថៃ បាន ធ្វើជា សហប្រធាន នៃ កិច្ចប្រជុំ មេគង្គ – សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ ដែល ចូលរួម ដោយ លោក ថង លូន ស៊ី ស៊ូ លី ត នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡាវ , លោកស្រី អ៊ុង សាន ស៊ូ ជី ទីប្រឹក្សា រដ្ឋ មី យ៉ាន់ ម៉ា , លោក ង្វៀន សួន ហ្វ៊ុ ក នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម និង លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កម្ពុជា ដែល ធ្វើជា តំណាង សម្ដេចនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ។  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជា មិនមាន នាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា ក៏ដោយ ក៏ លោ កមូ ន នៅតែ អរគុណ សម្តេច ហ៊ុន សែន ផងដែរ ទាក់ទង នឹង ការស្នើ ឲ្យ លើកកម្ពស់ កិច្ចប្រជុំ មេគង្គ – កូរ៉េខាងត្បូង ទៅជា កម្រិត ថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រទេស ។ យន្តការ នេះ ផ្ដើមចេញ នៅ ឆ្នាំ ២០១១ មក ប៉ុន្តែ ជា កិច្ចប្រជុំ ថ្នាក់ រដ្ឋមន្ត្រី ប្រចាំឆ្នាំ មេគង្គ – សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ ប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពី កិច្ចប្រជុំ បានបញ្ចប់ ប្រទេស ទាំងអស់ បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រួមមួយ ស្តីពី « ទន្លេមេគង្គ និង ទន្លេ ហាន លើ ការកសាង ភាពជា ដៃគូ សម្រាប់ ប្រជាជន វិបុលភាព និង សន្តិភាព » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តាមរយៈ សេចក្តីប្រកាស រួមមួយ នេះ កូរ៉េខាងត្បូង និង បណ្តា ប្រទេស តំបន់ ទន្លេមេគង្គ ទាំង ៥ បាន យល់ព្រម សហប្រតិបត្តិការ លើ វិស័យ ចំនួន ៧ សំខាន់ៗ ។ វិស័យ ទាំង ៧ នេះ មានដូចជា ទេសចរណ៍ , ការអភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្ស , កសិកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍ តំបន់ ដាច់ស្រយាល , ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ , បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង , បរិស្ថាន និង ការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹង បញ្ហា សន្តិសុខ ៕  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ សេចក្តីប្រកាស រួមមួយ នេះ កូរ៉េខាងត្បូង និង បណ្តា ប្រទេស តំបន់ ទន្លេមេគង្គ ទាំង ៥ បាន យល់ព្រម សហប្រតិបត្តិការ លើ វិស័យ ចំនួន ៧ សំខាន់ៗ ។ វិស័យ ទាំង ៧ នេះ មានដូចជា ទេសចរណ៍ , ការអភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្ស , កសិកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍ តំបន់ ដាច់ស្រយាល , ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ , បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង , បរិស្ថាន និង ការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹង បញ្ហា សន្តិសុខ ៕  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​