យោង​តាម VOX Science រដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីតាលី ទើបបានអនុម័តច្បាប់មួយ តម្រូវឲ្យ ឪពុកម្តាយ មានភស្តុតាង បង្ហាញថា កូន ៗ ខ្លួនពិតជាបាន​ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង​នានាគ្រប់គ្រាន់​ មុនពេលអនុញ្ញាត្តិឱ្យចូលសាលារៀន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឳពុកម្តាយរូបណា ​ដែលមិនបាន​នាំកូនទៅបង្ការទាន់ពេល តាម​កម្រិត​បទដ្ឋាន​ដែលណែនំាដោយ​សុខាភិបាលរដ្ឋ នឹងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យដល់ ៥០០ ផោន (ប្រហែល ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធានការណ៍ក្តៅនេះ​ កើតឡើង​ក្រោយ​ពីមាន​ការរកឃើញថា​ ឳពុកម្តាយ​ជាច្រើន ​បានបដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំង​ឱ្យ​កូន​ ដោយមាន​ហេតុផលមិនចេះអស់មិនចេះហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការផ្ទុះឡើងនៃមរណភាពដោយ​ជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងក្អកមាន់កំពុង​ជំរុញឱ្យ​រដ្ឋាភិបាលលែង​អាចបណ្តោយ​តាមគំនិតគ្រួសារទំាងនោះតទៅទៀតបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណាព្យាបាលឬឳពុកម្តាយដែលបដិសេធមិនឱ្យកូន​ចាក់ថ្នាំបង្ការ ពួកគេខ្លះមានហេតុផលថា ថ្នាំនោះបង្ករ​មហន្តរាយជាជាងការពារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​នោះ​ដែរ ប្រទេសបារាំង​ អូស្រ្តាលីនិង ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍​មួយចំនួនទៀតក៏លែងបន្ធូរបន្ថយ​ចំពោះ​បណ្តា​ឪពុកម្តាយដែលបដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារទៀត​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ កាលពីថ្ងៃសុក្រ​នេះ​សមាជិកសភាបានអនុម័តច្បាប់បន្ថែម​ដែលចែងថាឪពុកម្តាយ​ត្រូវតែមាន​ភស្តុតាង​បង្ហាញថាពីការបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូនៗ ប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹល ពុំនោះទេការ​ពិន័យជាប្រាក់​មាន​រហូតដល់ ២៥០០ ផោន (ប្រហែល ២.៧៥០ ដុល្លារអាមេរិក) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារដែលមិនបានទទួលការចាក់ការពារ ក៏នឹងមិនបាន​ចូលរៀននៅសាលាដែរ។ រដ្ឋសភានៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានអនុម័តច្បាប់ដែល តម្រូវឲ្យ មានការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារចំនួន ១០ ដង​សម្រាប់ទារករហូត​ដល់អាយុ ១៦ ឆ្នាំ។ដោយឡែក
នៅប្រទេសបារាំង​ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ១១ ប្រភេទដែលដែល​រួមមាន​ទំាង​ រោគខាន់ស្លាក់ តេតាណូសនិងជំងឺខួរឆ្អឹងខ្នងផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ញូវយ៉កដែលជាកន្លែង​ជំងឺកញ្ជ្រិលរីករាលដាល​ជិតមួយឆ្នាំមកហើយ​រដ្ឋាភិបាលបានគំរាមឪពុកម្តាយ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​កូន ៗ របស់ពួកគេ​ជាមួយនឹងការពិន័យរហូតដល់ ១០០០ ដុល្លារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធានការណ៍​ក្តៅទាំងនេះកើតមាន​ឡើងចំពេលមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហា​គម្រាម​កំហែងដោយ​កញ្ជ្រឹលនៅទូទាំងពិភពលោក។ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លងមកនេះករណីកញ្ជ្រិលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោកដោយមានការកើនឡើង ៣០០ ភាគរយក្នុងករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសជាច្រើនដែលជំងឺកញ្ជ្រោងត្រូវបានគេប្រកាសថាបានលុបចោលថ្មីៗនេះបានបាត់បង់ឋានៈនោះរួមមានប្រទេសអង់គ្លេសក្រិកប្រេស៊ីលបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់។ ដោយមានករណីជំងឺកញ្ជ្រិលច្រើនជាង ១.២០០ ករណីនៅឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំណាមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ មកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ស្ថានភាពលុបបំបាត់កញ្ជ្រិលរបស់ខ្លួនដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលយើងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មឪពុកម្តាយអាមេរិចយើងអាចសាកល្បងរឿងនេះ
នៅទីនេះការសង្ស័យថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកម្តាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីបដិសេធការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដល់កូន ៗ របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបង្ក្រាបស្រដៀងគ្នានេះដែរឬទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដាក់ទណ្ឌកម្មឪពុកម្តាយចំពោះការធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបាបកូន ៗ របស់ពួកគេគឺមិនមែនដោយគ្មានគំរូនៅអាមេរិកទេ។ ឧទាហរណ៍មានច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាដែល តម្រូវឲ្យ ឪពុកម្តាយប្រើកៅអីរថយន្តឬខ្សែក្រវ៉ាត់កៅអីសម្រាប់កូន ៗ របស់ពួកគេឬផ្សេងទៀតត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យឬត្រូវទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ។ ដូចគ្នាសម្រាប់ច្បាប់នៃការផ្ទុកអាវុធ។

ប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្តើមផាកពិន័យប្រឆាំងនឹង vaxxers មានជំហានជាមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តដែលនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង។ ហើយពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យពិបាកសម្រាប់ឪពុកម្តាយក្នុងការបដិសេធការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្នុងនាមកូន ៗ របស់ពួកគេ។

វ៉ាក់សាំងស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ។ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានបំរែបំរួលជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការ។

ទោះបីជារដ្ឋទាំង ៥០ មានច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សិស្សចូលសាលារៀនក៏ដោយក៏រដ្ឋចំនួន ៤៥ អនុញ្ញាតឱ្យមានការលើកលែងចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាប្រឆាំងនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋចំនួន ១៥ បានផ្តល់ការលើកលែងទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងដោយសារតែជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនឬខាងសីលធម៌។ (ការលើកលែងគឺមីស៊ីស៊ីពីកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋ West Virginia ហើយថ្មីៗនេះញូវយ៉កនិងរដ្ឋមេនដែលឥឡូវមានវ៉ាក់សាំងតឹងរឹងបំផុត។ កម្ពជាថ្មី