ធ្លាប់មានជម្លោះទេ ធ្លាប់មានជម្លោុះរហូតដល់ទ្រាំលែងបានដល់ថ្នាក់វាយគ្នាឬអត់ ប្រហែលជាមិនអត់ទេតាំងពីក្មេងមកមែនទេ។ ចុះដែលឃើញស្រីៗឈ្លោះគ្នាទេ ស្រីៗពេលឈ្លោះគ្នាម្តងៗភាគច្រើនតែងតែបោចសក់គ្នា ចុះដែលឃើញប្រើក្បាច់អីផ្សេងដេស ក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងប្លែកព្រោះគាត់វាយគ្នាលេងសុទ្ធតែខាំ ចង់ដឹងថាខាំអីសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម។