នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះម្នាក់ៗមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីMiss Grand International 2018។ ម្នាក់ៗនាំគ្នាជួយLike និង Shareដើម្បីជាការបោះឆ្នោតគាំទ្រMiss Grandរបស់ប្រទេសខ្លួនរៀងខ្លួន។ សូមជួយshare និង Comment “A” ក្នុងវីដេអូនៅអត្ថទនេះបើសិនជាអ្នកគាំទ្រMiss grand Cambodia។