សព្វថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបស្ទើរគ្រប់វិស័យ បើនិយាយពីទូរស័ព្ទចេញរកលុយទិញមិនទាន់នោះទេ ហើយបើរថយន្តវិញចេញមកសុទ្ធតែឡូយកប់ៗហ្មង។ ក្នុងនោះដែរប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍន៍ និង ត្រូវការអ្នកដែលមានស្នាដៃមកជួយសហការណ៍ផងដែរ។ ក្នុងវីដេអូនេះវិញមានបុរសម្នាក់ដែលបានច្នៃកង់ដែលស្រោបព័ទ្ធស័ង្កសីមើលទៅឡើងដូចឡានHummerអ៊ីចឹង។ គាត់ពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ណាស់ បើទោះបីជាវាមើលទៅមិនសូវរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយ។

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន

សកម្មភាពសាកឡានច្នៃដោយកូនខ្មែរពិតជាអ៊ែមមែន