ផ្អើលពេញហ្វេស​ប៊ុក​​​​ថាភ្នំ២០​​​​​​​​​​​០ស្ថិត​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភូមិផ្សារព្រហ្មជើ​​​​​​​​​​​​ង ឃុំស្ទឹងកា​​​​​​​​​​​ច់ ស្រុកសា​​​​​​​​​​​​​​​លាក្រៅ ខេត្តប៉ៃ​​​​​​​​​​​លិន ដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លមានទំហំដីជាង២៥ ហិ​​​​​​​​​​​កតា ត្រូវបាន​​​​​​​​​​អាជ្ញាល​​​​​​​​​​​​​ក់ឲ្យឈ្មួញ អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់ហើ​​​​​​​​​​យ ​​​​​​​​​​ដែលព័​​​​​​​​​​​​​ត៌​​​​​​​​​មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ ធ្វើឲ្យប្រ​​​​​​​​​​​​ជាពលរដ្ឋនៅខេ​​​​​​​​​​​​ត្តប៉ៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លិន ក្តៅក្រហាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងហ្វេស​​​​​​​​​​​ប៊ុកគណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នីឈ្មោះ អ្នកប្រមាញ់ជា​​​​​​​​​យដែ​​​​​​​​​​​​​​​​ន បានបង្ហាញវីដេ​​​​​​​​​​អូឃ្លីបមួយ​​​​​​​​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្ហាញអ្នកយ​​​​​​​​​​កព័ត៌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានសកម្ម៣នាក់ កំពុងឈ​​​​​​​​​​​​​​​រស្រែកក្តែងៗនិ​​​​​​​​​​ងជំរាប​​​​​​​​​ជូនដ​​​​​​​​​​​ល់ថ្នាក់ដឹ​​​​​​​​​កនាំនិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងមន្រ្តីក្រសួងពាក់​​​​​​​​​​​​ពន្ធ័មេត្តាចុះ​​​​​​​​​​​​​ម​​​​កត្រួតពិនិត្យគេល​ក់ភ្នំ២០០​​​នេះផង​​​​​​​​​ តើវាជា​​​​​​​​ការពិត​​​​​​​​​​មែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែរឬទេ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំ200ជា​​សម្បត្តិធម្មជា​​​​​​​​​តិរប​​​​​​​​​​​ស់រដ្ឋនេះ​​​​​​​​​មាន​​​​​​​ផ្ទៃដីប្រមា​​​​​​​​​​​ណ25ហិ​​​​​​​​​​​ក​​​​​​​​​​​​​​តា ហើ​​​​​​​​​​យក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាខ្សែក្រវា​​​​​​​​​​​​​​ត់ព្រំដែន ​​​​​​​​​​​​​​កម្ពុជា​​​​​ &ថៃ ផងដែរ ត្រូវបាន​អាជ្ញាធរ​ដែន​​​​​​ដី លក់ឲ្យឈ្មួញ អ​ស់ ហើ​យ​​​​​ បន្ទាប់ពីភ្នំមួយពី​រទៀតនៅ​​​​​​​​ក្បែរ​​​​​​​​​​​​​នោះត្រូវអា​​​​​​​​​ជ្ញាធរ​​​​​​​​​​​​ដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នដីលក់អស់​​​​​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកផ្តល់ព័ត៌​មានទាំង​​៣នាក់នេះ​​​​​​​​​ ហាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​មានក្តីក្រេវក្រោ​​​​​​​​​​​ធ ដោយ​​​​​​​​​​ស្រែកខ្លាំងៗ ប្តឹងដ​​​ល់សម្តេចតេ​​​​​​​​​ជោ ហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​សែន មេត្តាជួយ​មានវិធានកា​​​​​រណ៍ទ​​​​​​​​​​​ប់ស្កាត់កា​​​​​​​​​រល​​​​​​​​​​​​ក់ភ្នំជា​​​​​​​​​​​​​​​​សម្បត្តិធម្មជា​​​​​​​​តិនៅ​​​​​​​​​​​ខេត្ត ប៉ៃលិ​​​​​​​​​​ននេះផ​​​​​​​​​​​​​​​ង បើមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នដូច្នោះ​​​ទេហិនហោ​ចស​​​​​​​​​​​​​ម្បត្តិរដ្ឋអ​​​​​​​​​​ស់ហើ​​​​​​​យ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទិននឹង​រឿង​​​​​លក់ភ្នំនេះ ​​​​​​​​​លោកអភិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាលខេត្តប៉ៃលិ​​​​​​​​​​​​ន កន្លងម​​​​​កធ្លាប់ប្រាប់​អ្នកកាសែត​​​​​​​​​​​​​​​ថា អាជ្ញាធ​​​​​​​​​​​​​​​រខេត្ត​​​​​​​​​​​មិនបានលក់​ភ្នំ២​​​​០០ នេះ​​​​​​​​​​​​​​ទេ គ្រាន់តែ​​​​​​​​​​​​​ធ្វើការ​​​​​​​​​​​អភិវឌ្ឍន៍​​​​​​​​ទៅជារម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណីយដ្ឋានទាក់​​​​​​​​​​​​​ ទាញភ្ញៀវទេស​​​​​​​ចរ​​​​​​​​​​​ប៉ុណ្ណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មាន​លម្អិតរឿង ​​​​​​​​​​​​​​​លក់ ឬ អភិវឌ្ឍន៍ ភ្នំ២​​​​​​​​​​០០ យ៉ាង​​​​​​​​ណា​​​​​​​​​​នោះ កាសែ​​​​​​​​តនគរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វត្តនឹងផ្សព្វផ្សាយ ​​​​​​​​​រកការពិ​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមឯកសា​​​​​​​​​​រ​​​​​​​​​​​មក​​​​​​​​​​​​​​​បង្ហាញជា​​​​​​​​​​​បន្តទៀត ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ KhmerShare