ក្រសួងសុខា​ភិបាលបាល​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានក្រើនរំលឹក​​​​​​​​​​​​ពលរដ្ឋអោយ​​​​​​​​​​បង្កើតការ​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​ចិត្តទុកដា​​​​​​​​​​ក់ខ្ពស់ ខ​​​​​​​​​ណៈដែ​​​​​​​​​​​លនៅ​​​​​​​​​​​​​ដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ ករណី​ជំងឺគ្រុនឈា​ម មាន​​​​​​​​ការកើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឡើងគួរអោយ​​​​​​​​កត់​​​​​​​​​​​​​​សម្គាល់ ស្របគ្នានឹង​​​​​​​​​របាយកា​​​​​​​​​រណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីពលរដ្ឋ អះអាងថា មូស ក៏មានកា​​​​​​​​​​រកើត​​​​​​​​​​​​​​​ឡើងច្រើនផ​​​​​​​​​ងដែ​​​​រ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹ​ងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​​​​​​ បានអោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យដឹងថា ករណីជំងឺគ្រុនឈាម​​​​​​​​​​​នៅទូទាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេស ក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ មានកា​​​​​​​​​​​​រកើនឡើងច្រើនជា​​​​​​​​​ងឆ្នាំ២០១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៨កន្លងទៅ បើប្រៀបធៀបទៅ​​​​​​​​​​នឹងរយៈ​​​​​​​​​​ពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចគ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួង បានបញ្ជាក់ថា កត្តាមួយក្នុងចំណោ​​​​​​​​​​​​មកត្តា​​​​​​​​​​ជាច្រើនដែល​​​​​​​​​​​បង្កឱ្យមា​​​​​​​​​​​នជំងឺគ្រុនឈាម​​​​​​​​​​នោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​គឺបម្រែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បម្រួលអាកាសធាតុ និងវត្តមាន​​​​​​​​​​​​ជម្រកមូសខ្លា នៅ​​​​​​​​​​​​​​តាមផ្ទះស​​​​​​​​​​​​​​​ម្បែង ឬ ទីធ្លា​​​​​សាធារណៈ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការវិភាគ​​​​​​​​​អេពីដេមីសាស្ត្រ និងការប៉ាន់ប្រមើ​​​​​​​​​​​​​​លលើស្ថាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពជំងឺគ្រុនឈាមរប​​​​​​​​​​​​​ស់អង្គការសុខ​​​​​​​​​​​​​ភាពពិ​​​​​​​​​​​​ភពលោក បង្ហាញថាជំងឺគ្រុនឈាម ប្រហែលជាអាចនឹងផ្ទុះឡើង​នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែល​​​​​​​​​​​​តម្រូវឱ្យប្រ​​​​​​​​​​​​​ជាពលរដ្ឋ និ​​​​​​​​​​​​ង​​​​​​​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ មានកា​រប្រុងប្រយ័ត្នយកចិ​​​ត្តទុកដា​​​​​​​​​​​ក់ ចូលរួមយ៉ា​​​​​​​​ង​​​​​​​​​​​​​​​​​​សកម្មក្នុងការ​​​​​​​​​អនុវត្តន៍វិ​​​​​​​​​ធានការដែលបានណែនាំ ដើម្បីចៀសផុតពីភាពអាច​មានកា​​​​​​​​​​​​​​​​​រផ្ទុះឡើង​​​​​​​​​​​នូវជំ​​​​​​​​​​​ងឺគ្រុនឈា​​​​​​​​ម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងឆ្នាំនេះ​​​​​​​​​​​​​​ និងឆ្នាំប​​​​​​​​​​​​​​​​ន្តប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្ទាប់ទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល​ ក៏បានក្រើនរំលឹ​​​​កថា ជំ​​​​​​​​​ងឺគ្រុនឈាម ​​​​​​​​​ជាជំងឺអា​​​​​​​​​ចកើត​​​​​​​​​​​​ឡើងលើម​​​​​​​​​​​​​​​​​នុស្សគ្រប់វ័យ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​បង្ក​​​​​​​​​ឡើងដោយមូសខ្លាញីខាំបឺតឈា​​​​​​​​​​​មអ្នកដែ​​​​​​​​លមា​​​​​​​​​​​​​នវីរុសគ្រុនឈា​​​​​​​​​​​​​​ម ចម្លងពី​​​​​​​​​​មនុ​​​​​​​​​​​ស្សម្នាក់​​​​​​​​​​ទៅម្នា​​​​ក់ទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បា​នប្រាប់ពីរោ​​​​​​​​​​​​គសញ្ញា ក្នុង​​​​​​​​​​នោះ ២ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ ៣ថ្ងៃ ក្រោយពីមូស​​​​​​​​​​​​ខ្លាញីខាំ​​​​​​​​​​ អ្នកជំងឺមា​​​​​​​​​នអាកា​​​​​រក្តៅខ្លួនពី ៣៩ ទៅ ៤០ អង្សារ​សេអមដោយ​រោគស​​​​​​​​​​​ញ្ញាផ្សេងៗ​​​​​​​​​​ទៀតដូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុខក្រហម​​​​​​​​​​​​​​​ ឈឺប្រឡង់​​​​​​​​​​កែវភ្នែក​​​​​​​​​ចាក់​​​​​​​ទៅក្រោយ ឈឺក្បាល ចង់ក្អួត​ឬកួត ឈឺ​​ពោះ ឈឺ​​​​​​​​​​សាច់ដុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈឺសន្លាក់ដៃ​​​​​​​​​ជើង​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្នាមអុច​​​​​​​​​​​ៗក្រហ​​​​​​​​​មលើ​​​​​​​​​​​​ស្បែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬមានហូរឈាមតាម​​​​​​​​​​​​​​​​ចិញ្ចាញ​​​​​​​​​​​ធ្មេញ​​​​​​​​​ជា​​​ដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរកត់សម្គាល់ថា នៅពេល​ថ្មីៗនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិ​​​​​​​​សេស អ្នករស់​​​​​​​​​​នៅក្នុងរាជធា​​​​​​​​​​​​​​​​​នីភ្នំពេញ បាន​​​​​​​​​អោយដឹ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងថា មានការកកើតមូសច្រើន​​​​​​​​​​​​ ខុសពីឆ្នាំមុន ដែ​​​​​​​​​​លធ្វើអោ​​​​​​​​​​​​​​យពួកគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​ពិបាកក្នុងស​​​​​​​​​ម្រាកនា ពេ​​​​​​​​លយប់ ដោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើវិធីផ្សេងៗ តែនៅតែ​​​​​​​​មិនមាន​​​​​​​​​ការថមថ​​​​​​​​យនោះ​​​​​​​​​​​ទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទិននឹងបញ្ហា​នេះ ក្រសួងសុ​ខភិបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល ក៏បានលើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឡើងថា នៅក្នុងខែម​​​​​​​​​​​ករា ឆ្នាំ២០១៩​​​​​​​​​កន្លងម​​​​​​​​​កនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម បាន​​​​​​​​​ធ្វើការអ​​​​​​​​ង្កេតបាណក​​​​​​​​​​​សាស្ត្រនៅតា​​​​​​​​មទីតាំង​​​​​​​​​​​ដែលជ្រើសរើស​​​​​​​​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើការសិក្សា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងពិនិត្យតាម​​​​​​​​​​ដានស្ថានភា​​​​​​​​​​​ពមូសខ្លា ក្នុងរា​​​​​​​​​​​​ជធានីភ្នំពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារដូវប្រាំងនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលលទ្ធផល​​​​​​​​បានប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង្ហាញឱ្យឃើញថា មូសស្ទើរតែទាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់សុទ្ធតែ ជាមូស​​​​​​​​​អង្កាម មិ​​​​​​​​​នមែនមូ​​​​​​​​​​​សខ្លាដែល​​​​​​​​​​​​​ជាអ្នកចម្លងជំ​ងឺគ្រុណឈាម​​នោះទេ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​