រកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ!! ថ្នាំនេះព្យាបាលបាន ដោយមិនអស់លុយ

ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ

គ្រឿងផ្សំ៖ ១-ធ្យូងឬស្សី ២-សំបកម្ឃុតស្ងួត ៣-ឬសឬស្សី ៤-គ្រាប់អំពិល

លាយចូលគ្នាដាំទឹកផឹក ៖សូមជូយShareផងដើម្បីចែករំលែក