(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថបំប៉នសុខភាពតាមសង្គម Facebook ក្នុងគណនីចំនួន១៤ ដែលបានកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱថសបំប៉ន សុខភាព ឈ្មោះ Max Beauty ផលិតផលនាំចូលពីសហរដ្ឋអារិក គ្មានអាសយដ្ឋានផលិតច្បាស់លាស់ គ្មានក្រុមហ៊ុន នាំចូលត្រឹមត្រូវ គ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានការត្រួតពិនិត្យ គុណភាព និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល ថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយភូតកុហកបោកប្រាស់ហួសពីការពិត៕

ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព:​ freshnewsasia.com