មនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិទៅហើយ គ្មាននរណាម្មាក់អាចមានជីវិតអមតនោះទេ គ្រាន់តែយូរឬឆាប់តែប៉ុណ្ណឹង។ ក្នុងវីដេអូនេះយើងឃើញថាលោកយាយទំនងដូចជាមានក្តីសុខជាមួយនឹងចៅប្រុសគាត់ខ្លាំងណាស់ គាត់នៅអាចប្រឡែងលេងជាមួយចៅប្រុសគាត់បាន។ ជីវិតតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានក្តីសុខណាស់ទៅហើយ។