តែងកើតមានជារឿយៗនូវករណីចាប់រំលោភផ្សេងៗ ដោយខ្លះ ដោយការចាប់បង្ខំ ខ្លះដោយស្ម័គ្រចិត្តតែក្រោយមកដូរចិត្តវិញក៏កើតជារឿងចាប់រំលោភ។

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមមិត្តៗទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីការព្រមព្រៀងរួមភេទដោយស្ម័គ្រចិត្ត និង មើលយ៉ាងមុិចទើបដឹងថាគេចង់រួមភេទជាមួយអ្នកដើម្បីកុំអោយគេស្រែកថាចាប់រំលោភ ដែលអាចអោយមានករណីប្ដឹងប្ដល់ជាដើម…។

ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖