រាល់មុខជំនួញឬរបរកស៊ីផ្សេងៗអាចបានយូរអង្វែងទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើភាពសុចរិតទៀងត្រង់រវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ។ ជាក់ស្តែងក្នុងវីដេអូនេះអ្នកប្រាកដជាហួសចិត្តចំពោះអ្នកលក់ដែលលួចដូរទំនិញដែលអ្នកទិញបានរើសយកទៅហើយនោះ។ អាជីវករប្រភេទនេះនឹងមិនបានយូរអង្វែងនោះទេ ព្រោះរាល់អ្នកដែលមកទិញនៅទីនោះនឹងរាងចាលមិនហ៊ានចូលទិញទៀតទេព្រោះខ្លាចមិនបានរបស់ដែលខ្លួនបានទិញ។

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖

សកម្មភាពអ្នកលក់លួចដូរ​ទំនិញខណៈដែលអ្នកទិញបានជ្រើសរើសទំនិញរួចទៅហើយ ពិតជាថោកទាបណាស់អ្នកលក់ប្រភេទនេះ៖